Seyhoun Art Gallery May 2013 Sepand A...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 12:40, 04/05/2013 - Views loading...

Seyhoun Art Gallery May 2013 Sepand Art Group Where Are We Standing 02

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

در کجای زمین ایستاده ایم؟
نقاش در اثرش و در راستای بیان مفاهیم و ایجاد ارتباط با مخاطب، باز تابی از واقعیت وصور گوناگون را متجلی می سازد وبرای درک آن، به ساده ترین نوع بیان روی آورده و اندیشه اش را منعکس می کند.در نقاشی آنچه اهمیت دارد تحلیل دایم واقعیت است تا هنرمند، ماهیت اشیاء و محیط را برای بهتر « یافتن » هویدا سازد. برای هنرمند تمایل به نقاشی از جهان پیرامون چنان است که خود احساس میکند تا خویشتن خویش را بیان نماید و بدیهی است که پیام چنین اثری از بطن و درون آن حاصل می گردد.این پیام گاه از سوی فرد هنرمند منتقل میشود و گاه از سوی یک جمع یا گروهی ک ضرورتی ناشناخته و ناپیدا،انان را گرد هم آورده تا لذت با هم بودن را تجربه نمایند.بی شک حرکت جمعی،حرکتی که خود به خود و از  درون شکل گرفته است، دستیابی به لایه های رفتاری جدیدی را نوید خواهد داد و دستاورد آن ، محصول دیگری خواهد شد.تجربه در مرتبه ای والا برای دسترسی به حلقه مفقوده ی درون آدمی، که ندا می دهد در کجای زمین ایستاده ایم.ضرورت کار برای نقاشان وکندوکاو در ماهیت اشیا و طبیعت،قطعا توام با رنج ها و خوشی هاست و پیام آن هر آنچه می خواهد باشد.در اینجا پیام؛ نه آن است که دیگران بنابه عرف و عادت شناخته  و نه سلیقه ها و تمایلات رایج، بلکه پاسخ به دردی فراگیر و مبهم است که از درون همه انسان های متفکر جوشیده و نقاش برای رهایی از آن ،قالب های سطحی و هر انچه در « صورت »است را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرم و رنگ در جستجوی « معنا »
 می رود تا آنچه در هستی برایش معمای ابهام برانگیز است را ترسیم نماید.

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

B: Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

شوپنهاور ، نیچه و فروید اصرار داشتند که انسان ها باید پذیرای خطرات باشند،تحمل درد را داشته باشند و تن...

Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 02

C: Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Monir Sehat Disjointed 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

The language of abstraction speaks of the moment of explosion; it is the language of uprooting and er...

Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Monir Sehat Disjointed 01

D: Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

چگونه نقاشی کردن یا چه نقاشی کردن ذهنیتی است در هنرمند که به فراخور احوال و زمانهای مختلف متاثر میشود...

Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 01

E: Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

چگونه نقاشی کردن یا چه نقاشی کردن ذهنیتی است در هنرمند که به فراخور احوال و زمانهای مختلف متاثر میشود...

Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 02

F: Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

چگونه نقاشی کردن یا چه نقاشی کردن ذهنیتی است در هنرمند که به فراخور احوال و زمانهای مختلف متاثر میشود...

Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 03

H: Seyhoun Art Gallery Dec 2013 Alemeh Bagherian Illusion 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

ایهامبه مانند آدمک هایی که با چشمان ترس آلود و وهم انگیز از شرق ره می سپارند. با رویایی که از دوردست ...

Seyhoun Art Gallery Dec 2013 Alemeh Bagherian Illusion 01

I: Seyhoun Art Gallery Feb 2014 Maryam Kouhestani Varicose 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

«واريس» عنوان نمايشگاه مجسمه‌‌هاي جديد مريم كوهستاني است. اما بيش از اين اسم گيرا، فقدان پاهاست که در...

Seyhoun Art Gallery Feb 2014 Maryam Kouhestani Varicose 01

J: Seyhoun Art Gallery Group Street Art Exhibition New York To Tehran Tehran To New York 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

نيويورك به تهران/ تهران به نيويوركمي‌.گويند پيكاسو سال‌.ها نقاب‌.ها و مجسمه‌.هاي آفريقايي را الگو قرا...

Seyhoun Art Gallery Group Street Art Exhibition New York To Tehran Tehran To New York 01

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama